Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2024

Tid: Onsdagen den 12 juni 2024, kl. 18.00
Plats: Gamla Grötköket, Skutboudden

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma i Fiber i Brunskog Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-4732

Dagordning

 1. Val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden 
 3. Val av två justeringspersoner 
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
 5. Fastställande av dagordningen 
 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
 10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår 
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
 12. Val av styrelsens ordförande 
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 
 15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
  Information om försäljningen av föreningens fibernät samt hur och när återbetalning av innestående medel kommer att gå till.

//Styrelsen för Fiber i Brunskog Ekonomisk förening