Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 8 februari 2024, kl 18.00
Plats: Gamla grötköket Skutboudden

Dagordning:

 1. Extrastämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Upprättande förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
 4. Val av stämmoordförande
 5. Val av sekreterare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om extrastämmans stadgeenliga utlysning
 8. Ärende: Av styrelsen föreslagen försäljning av föreningens fibernät (beslut nr 2, tidigare beslut taget vid ordinarie föreningsstämma 2023)

Styrelsens förslag angående försäljning av Fiber i Brunskogs fibernät

Styrelsen föreslår att den extra föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att försälja föreningens fibernät till annan operatör (köparen).

Villkor för försäljningen:

 • Att försäljningen skall ske på marknadsmässiga villkor
 • Att samma eller motsvarande tjänsteutbud som nu erbjuds skall gälla efter försäljningen
 • Att åtgärder vid avbrott skall ske med samma inställelse som för närvarande
 • Att kostnaden för drift- och underhåll skall uppgå till likvärdig nivå av dagens eller till inom Arvika kommun i övrigt gällande belopp
 • Att överskott från försäljningen efter lösen av lån och andra upplupna kostnader tillfaller medlemmarna
 • Att dagens beslut skall ses som det andra beslutet i samma ärende där första beslutet togs vid föreningens ordinarie föreningsstämma 2023

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att stämman antar ovanstående förslag.

 

Brunskog i januari 2024

Styrelsen för Fiber i Brunskog org nr 76 96 27-4732

Fiber i Brunskog Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-4732