Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2023

Tid: Torsdagen den 15 juni, 2023, kl 18.00
Plats: Gamla Grötköket, Skutboudden

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma i Fiber i Brunskog Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-4732

Dagordning

 1. Val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare

 2. Upprättande och godkännande av röstlängden

 3. Val av två justeringspersoner

 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. Fastställande av dagordningen

 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

 10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

 12. Val av styrelsens ordförande

 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

 15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner (styrelsens motion gällande försäljningen av föreningens fibernät)

//Styrelsen för Fiber i Brunskog Ekonomisk förening