Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 13 juni 2022

Välkommen på ordinarie föreningsstämma måndag 13 juni 2022 klockan 18 på Skutboudden!

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma i Fiber i Brunskog Ekonomisk förening, organisationsnummer 769627-4732

Tid

Måndagen den 13 juni, 2022, kl 18.00

Plats

Gamla Grötköket, Skutboudden

Dagordning

1. Val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängden

3. Val av två justeringspersoner

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av styrelsens ordförande

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner

//Styrelsen för Fiber i Brunskog Ekonomisk förening