Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2020

Då var det återigen dags för föreningsstämma. Välkommen till Skutboudden måndag 8 juni 2020 kl. 18!

Välkommen till föreningsstämma för följande föreningar:

Fiber i Brunskog - Brunskogs socken ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 31-2458
Fiber i Brunskog - Edane Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-5887
Fiber i Brunskog - Finnebäck ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-5408
Fiber i Brunskog - Vikene Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-1530
Fiber i Brunskog - Fåläggen ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 28-2503
Fiber i Brunskog Furtan - Brunskog Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 28-2362
Fiber i Brunskog - Norra Värmeln Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-4732

Tid

Måndagen den 8 juni 2020 klockan 18.00

Plats

Skutboudden, Brunskog

Med anledning av pågående coronapandemi och de smittorisker som finns, så kommer vi att genomföra föreningsstämmorna utomhus vid Skutboudden. Vid otjänlig väderlek kommer vi att genomföra stämmorna inomhus, men med ett begränsat antal personer i vald lokal. Använd er gärna av möjligheten att ge någon fullmakt att representera er vid stämmorna. 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
 15. Motion/-er till föreningsstämman:
  - Fusionsplan/-avtal mellan fiberföreningarna i Brunskog, beslut nr 2.
  - Nya stadgar för Fiber i Brunskog-Norra Värmeln Ekonomisk förening (gäller enbart Norra Värmeln), beslut nr 2.
  - Namnändring av Norra Värmeln (gäller enbart Norra Värmeln), beslut nr 2.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

//Styrelsen i resp. förening