Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse till Föreningsstämma för fiberföreningarna i Brunskog

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma i fiberföreningarna Furtan, Edane, Vikene, Norra Värmeln, Fåläggen och Finnebäck.

TID: Onsdag 13 juni 2018 klockan 18.00

PLATS: Skutboudden, Brunskog

På plats är fiberföreningarna indelade i olika möteslokaler:

 • Norra Värmeln i restaurangen
 • Finnebäck i (näv)grötköket
 • Furtan i barserveringen - restaurangen
 • Edane i gamla grötköket
 • Fåläggen i vävstugan in till höger
 • Vikene i vävstugan in till vänster

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;
 2. Godkännande av röstlängden;
 3. Val av två justeringspersoner;
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;
 5. Fastställande av dagordningen;
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras;
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna;
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår;
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
 12. Val av styrelsens ordförande;
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande;
 15. Motioner: Styrelsens förslag till "villkor för fusion av fiberföreningarna i Brunskog";
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Motion

Fusionering av fiberföreningarna i Brunskogs socken

Fiber i Brunskog – Brunskogs socken bildades av de sex fiberföreningarna i Brunskog för att få ett samlat grepp inom hela Brunskog. Innan denna förening bildades hade ansökan om bidrag för att bygga fibernätet lämnats in till Jordbruksverket och då i Fiber i Brunskog – Norra Värmelns namn. Avsikten var att sedan överföra beviljat bidrag till Fiber i Brunskog – Brunskogs socken. Jordbruksverkets IT-stöd hade dock inte möjlighet att göra detta varför hela byggnationen av fibernätet med bidrag och kostnader gått genom Fiber i Brunskog – Norra Värmeln. Det beviljade bidraget går heller inte fortsättningsvis att överföras till annan förening.

Av detta skäl föreslår styrelserna för fiberföreningarna i Brunskogs socken följande:

 • att fiberföreningarna inom Brunskogs socken fusioneras in till Fiber i Brunskog – Norra Värmeln;
 • att samtliga tillgångar och skulder i respektive förening överföres till Fiber i Brunskog – Norra Värmeln;
 • att medlemskap och därmed insatskapital i Fiber i Brunskog – Brunskogs socken överföres till Fiber i Brunskog – Norra Värmeln (12 000 kronor) och att detta insatskapital bildar andelsvärde för respektive medlem;
 • att insatskapital i resp. fiberförening, exklusive Fiber i Brunskog – Brunskogs socken, konverteras till driftskapital (100 kronor);
 • att medlem i resp fiberförening, exkl sockenföreningen, äger rätt att återfå sitt insatskapital, (100 kr) om de så önskar;
 • att begäran om återbetalning av insatskapital skall ske senast 60 dagar efter avhållen föreningsstämma 2018 i resp. förening;
 • att Fiber i Brunskog – Norra Värmeln namnändras till Fiber i Brunskog ekonomisk förening.

Förslag till beslut:

Styrelserna för fiberföreningarna i Brunskog föreslår sina resp. föreningsstämmor att tillstyrka ovanstående förslag och fusionsarbetet inleds snarast efter avhållna föreningsstämmor.

Årsstämma för huvudföreningen Fiber i Brunskog - Brunskogs socken ekonomisk förening

Kommer också att hållas kl. 19:00 i restaurangens stora sal i direkt anslutning till lokalföreningarnas årsmöten.

Välkomna hälsar Styrelsen för Fiber i Brunskog - Brunskogs socken ekonomisk förening!